A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz

AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS - VÁLASZHATÓ TANTÁRGY AZ ISKOLÁKBAN! 

A történelem egyik legősibb játéka – A jövő oktatási eszköze

A Polgár Judit Sakk Alapítvány 30 órás akkreditált képzést fejlesztett ki a NATban 2013 áprilisától választható Képességfejlesztő Sakk általános iskolai tantárgyban alkalmazandó Sakkpalota módszer elemeinek megismertetésére.

A továbbképzés óraszáma: 30 óra

A képzés díja: 65.000 Ft


A tanfolyam befizetésének módja:

I. Átutalással a következő bankszámlaszámra:
   JPF World Kft.
   OTP Bank
   11707110 - 20004006 - 00000000
   Kérjük, a közlemény rovatba írják be, hogy „Sakkpalota képzés + Saját név”

II. Ha a befizetésnek más módját szeretné választani, kérjük jelezze a következő elérhetőségen:
     E-mail: sakkpalota@polgarjudit.hu


Jelentkezés módja: Az online regisztrációs felületen.

Az akkreditált program részvételi díja a pedagógus-továbbképzésre fordítható keretből elszámolható, valamint időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.


A képzésbe bevonható résztvevők száma: (min.- max.) 10 – 30 fő
A továbbképzés célcsoportja:

Általános iskolai tanító, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus.

A továbbképzésen való részvétel feltétele: Egyetemi vagy főiskolai végzettség szükséges.

A továbbképzés célja:
A továbbképzés legfőbb célja, hogy megismertesse a tanítókat, tanárokat

- a sakk, mint oktatási-, tehetségfejlesztő eszköz nyújtotta lehetőségekkel,
- a sakkozás szabályaival, alapelveivel, a sakkstratégia és sakktaktika alapjaival,
- a sakkozás személyiségformáló hatásával, a sakkoktatás során fejleszthető képességekkel,
- a sakk eszköz-, és szabályrendszerének felhasználási lehetőségeivel az általános tantárgyak oktatásának kiegészítéseként,
- valamint azzal, hogy hogyan segíti a sakk a tanítási-tanulási folyamat minél hatékonyabbá tételét, a logikai-  elemző gondolkodás kialakulását, az önálló döntéshozatalt, az adatfeldolgozást, a kreativitást és a memória fejlesztést.


Alapítási engedély nyilvántartási száma: 575/143/2017
A program rövid összefoglalása:

A Polgár Judit Sakk Alapítvány egy egyedülálló, új módszertani programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A Nemzeti Alaptantervben, az általános iskolák alsó tagozatában, 2013-tól válaszható tantárgyként szereplő új tárgy a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be a normál tanterv alaptantárgyaiba, előmozdítva ezzel azok készségszintű elsajátítását.
A Sakk, mint oktatási eszköz kerettanterve a megújult nevelésközpontú iskola, s ezen belül egy kompetencia alapú nevelési-oktatási folyamat része, amely biztosítja a sakkozás intézményesen szervezett tanítását-tanulását. A Sakk, mint oktatási eszköz projekt bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében. A képzés segítségével a pedagógusok külön tárgyként vagy oktatási eszközként is alkalmazni tudják a tehetségfejlesztő sakk kínálta lehetőségeket. Korunk, a digitális társadalom olyan mértékű ingertömeg-, adatfeldolgozást tesz szükségessé az emberek számára, hogy bizonyos ezzel kapcsolatos, rendszerezési képességek, kompetenciák elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte az ismeretszerzés mellett a sikeres tanítási-tanulási folyamatban is elengedhetetlen. A sakk a maga szimbólumrendszerével, a vizuális információk alapján, a digitális térhez hasonlóan korlátozott kódokból történő tájékozódásra, információszerzésre épülő rendszerével, párhuzamos gondolati síkon, a problémák több nézőpontból való megvizsgálásával (minimum a saját és az ellenfél szempontjából) válik kivételes oktatási eszközzé a digitális korba beleszületett gyermekek számára. Egyben a holisztikus, vizuális információkra épülő gondolkodás térnyerésével háttérbeszoruló logikai-elemző gondolkodást is készségszinten képes fejleszteni. Továbbképzési programunk a főbb kérdésköröket komplex módon és gyakorlatorientáltan kezeli.
A témakör elméleti megalapozása során a résztvevők előzetes tudására és tapasztalatára építkezve a sakkjátékot illetően csak az alapvető szabályok megismerésére térünk ki. A komplex és gyakorlatorientált megközelítés feltételezésünk szerint eredményesen járul hozzá a tanfolyamon részt vevő szakemberek szakmai kompetenciájának erősödéséhez. Az egyes témakörökhöz kapcsolódó ellenőrzés tartalmának meghatározása az előadók kompetenciája.

A tanúsítvány megszerzésének együttes feltétele a foglalkozásokon való aktív jelenlét és a záródolgozat megfelelő színvonalon történő elkészítése.


Záródolgozat: a saját intézmény tanulóinak fejlesztési igényeihez igazodó egy óraterv elkészítése a megismert kerettanterv alapján. Eredménytelen vizsga esetén a képzésben részt vevő – a képzést szervezővel egyeztetett időpontban – egy javítóvizsgát tehet.


Megengedett hiányzás: az összóraszám max. 10%-a.

A képzésben résztvevő köteles a képzés időtartamának legalább 90 %-án személyesen részt venni. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzés időtartamának 10%-át meghaladó mértékben mulaszt (a képzéstől távol marad), akkor az a Szerződés megszűnését vonja maga után. Ebben az esetben a megkezdett tanfolyam tandíját a képzésben résztvevő elveszti, azt a képzést szervezőtől vissza nem követelheti. A mulasztó résztvevő vizsgára nem bocsátható / a képzés elvégzéséről tanúsítványt nem kaphat. Amennyiben a képzést szervező a képzés időtartamának 20%-át meghaladó mértékben - bármilyen okból - nem nyújtja a Szerződésben meghatározott ütemezés szerint a képzést, akkor az a Szerződés megszűnését vonja maga után. Ebben az esetben a képzésben résztvevőt a már befizetett tanfolyami díj kétszeres összege illeti meg (átalánykártérítés címén). Ha az átalánykártérítésből nem térül meg a résztvevőnek a tandíjat meghaladóan a tankönyvek és vizsgadíjak teljes ellenértéke, akkor a résztvevő jogosult az átalánykártérítésen felül a többlet összegére.

Amennyiben a képzésben résztvevő a Szerződést - a másik fél szerződésszegése miatt - egyoldalúan kívánja megszüntetni, úgy ezt írásban - tértivevényes levélben vagy személyesen átadva - köteles a képzést szervezőnek bejelenteni. Ez esetben a képzésben résztvevő a tanfolyami díj megfizetésére, a képzést szervező a már befizetett tanfolyami díjnak visszatérítésére köteles. A tanfolyami díj visszafizetése szempontjából a képzésben résztvevő írásbeli bejelentésének a képzést szervezőhöz való beérkezési időpontja az irányadó.

Amennyiben a képzést szervező a Szerződést a másik fél szerződésszegése miatt - egyoldalúan kívánja megszüntetni, úgy ezt írásban - tértivevényes levélben vagy személyesen átadva - köteles a résztvevőnek bejelenteni. Ebben az esetben a képzésben résztvevőt a már befizetett tandíj kétszeres összege illeti meg (átalánykártérítés címén). Ha az átalánykártérítésből nem térül meg a résztvevőnek a tandíjat meghaladóan a tankönyvek és vizsgadíjak teljes ellenértéke, akkor a résztvevő jogosult az átalánykártérítésen felül a többlet összegére.


A tanfolyam sikeres elvégzéséről a résztvevők részére tanúsítványt állítunk ki!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyami helyek száma korlátozott, ezért a jelentkezés sorrendjében biztosítjuk a tanfolyami helyeket. A tanfolyamon való részvétel regisztrációhoz kötött.


További információ: sakkpalota@polgarjudit.hu

A továbbképzés oktatói (egy képzésen 2 oktató van jelen):

- Dr. Szabóné Dancsik Edit Tünde
- Gubik Barbara
- Huszti Erika
- Judák-Vas Anikó
- Juhászné Fekete Angéla
- Kőszeginé Marosi Judit
- Őryné Gombás Csilla
- Sándor Csilla Judit
- Sörfőzőné Haskó Ildikó

 

 

Ez az oldal sütiket ("cookie") használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Oldalaink böngészésével elfogadja ezt.
Részletes információ Értem