Kontakt képzés pedagógusoknak (1-2. osztály)


Képzés ismertető


AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS - VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY AZ ISKOLÁKBAN!


A Polgár Judit Sakk Alapítvány 30 órás akkreditált képzést dolgozott ki a NAT részeként 2013 áprilisától választható „Képességfejlesztő sakk” általános iskolai tantárgyhoz kapcsolódó Sakkpalota módszer elemeinek megismertetésére.

Alapítási engedély nyilvántartási száma: 396/10/2022
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003438

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
A részvétel feltétele: szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
A képzésbe bevonható résztvevők száma: 10–32 fő
A képzés óraszáma: 30 óra
A képzés díja: 85 000 Ft
Elszámolhatóság: az akkreditált program részvételi díja a pedagógus-továbbképzésre fordítható keretből elszámolható, időtartama a 120 órás kötelező képzésben 30 órában beszámítható, amiről a szervező tanúsítványt állít ki.

A kurzus befizetésének módja: átutalással, a lenti bankszámlaszámra
JPF World Kft.
11707110 - 20004006 - 00000000
!!! Kérjük, hogy a közlemény rovatba a következőket írják be: „Sakkpalota képzés 1-2. + saját név” Ha a befizetésnek más módját szeretné választani, kérjük, jelezze e-mailen: sakkpalota@polgarjudit.hu

A szervező a képzés első napján biztosítja a résztvevőknek


A képzésen résztvevő saját eszközei

 • jegyzetfüzet, íróeszköz

A PROGRAM RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A Polgár Judit Sakk Alapítvány egyedülálló programot dolgozott ki

 • az általános képességfejlesztésre,
 • a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére,
 • a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására.

A Nemzeti Alaptantervben, az általános iskolák alsó tagozatában 2013-tól válaszható tantárgyként szereplő „Képességfejlesztő sakk” tárgy a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be a normál tanterv alaptantárgyaiba.
A képességfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz kerettanterve a megújult nevelésközpontú iskola, ezen belül egy kompetenciaalapú nevelési és oktatási folyamat része, amely biztosítja a sakkozás intézményesen szervezett tanítását és tanulását. Bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, a tanítási idő keretében.
A sakk egyedi szimbólumaival, a vizuális információk alapján, a digitális térhez hasonlóan korlátozott kódokból történő tájékozódásra és információszerzésre épülő rendszerével, a problémák több nézőpontból (minimum a saját és az ellenfél szempontjából) történő megvizsgálása révén válik kivételes oktatási eszközzé a digitális korban. A holisztikus, vizuális információkra épülő gondolkodás térnyerésével háttérbeszoruló logikai-elemző gondolkodást is készségszinten képes fejleszteni.


 1. Célcsoportok
  • általános iskolai tanító
  • gyógypedagógus
  • konduktor
  • logopédus
  • kollégiumi nevelő
  • pszichológus
  • szociálpedagógus
  • szakoktató
  • gyakorlati oktató
  • fejlesztő pedagógus

 2. A képzés célja
  A tanítók, tanárok és szakemberek ismerjék meg…
  • a sakk mint oktatási- és tehetségfejlesztő eszköz által kínált lehetőségeket,
  • a sakkozás szabályait, alapelveit, a sakkstratégia és sakktaktika alapjait,
  • a sakkozás személyiségformáló hatását, a sakkoktatás során fejleszthető képességeket,
  • a sakk eszköz- és szabályrendszerének felhasználási lehetőségeit az általános tantárgyak oktatásában,
  • hogyan segíti a sakk a tanítási-tanulási folyamat hatékonyságát, a logikai- elemző gondolkodás kialakulását, az önálló döntéshozatalt, az adatfeldolgozást, a kreativitást, és hogyan támogatja a memóriafejlesztést.

 3. Módszertan, záródolgozat, tanúsítvány, hiányzás
  A képzés segítségével a pedagógusok külön tárgyként vagy oktatási eszközként is alkalmazhatják a képességfejlesztő sakk kínálta lehetőségeket az oktatás során.
  • A továbbképzési program a főbb kérdésköröket komplex módon és gyakorlatorientáltan kezeli. Ez a megközelítés eredményesen járul hozzá a tanfolyamon részt vevő szakemberek szakmai kompetenciájának erősödéséhez.
  • A témakörök elméleti megalapozása során a résztvevők előzetes tudására és tapasztalatára építve a sakk kapcsán csak az alapvető szabályok megismerésére térünk ki.
  • Az egyes témakörökhöz kapcsolódó ellenőrzés tartalmának meghatározása az előadók kompetenciája.
  • Záródolgozat: a saját intézmény tanulóinak fejlesztési igényeihez igazodó óraterv készítése a megismert kerettanterv alapján. Eredménytelen vizsga esetén a képzésben részt vevő – a képzést szervezővel egyeztetett időpontban – egy javítóvizsgát tehet.
  • A szervező a tanfolyam sikeres elvégzéséről tanúsítványt állít ki a résztvevőknek! A tanúsítvány megszerzésének együttes feltétele a foglalkozásokon való aktív jelenlét és a záródolgozat megfelelő színvonalú elkészítése.
  • Megengedett hiányzás: az összóraszám max. 10%-a.

!!! JELENTKEZÉS
Felhívjuk figyelmét, hogy a tanfolyami helyek száma korlátozott, ezért a jelentkezés sorrendjében biztosítjuk a helyeket.

 • A jelentkezés módja: online regisztrációs felületen.
 • A regisztráláskor használt adatoknak egyezniük kell a személyi igazolvány adataival!
 • Ha elakadna a regisztrációnál, ez a videó segít eligazodni: Ide a regisztrációs kisfilm jön
 • További információ: sakkpalota@polgarjudit.hu

 1. A képzésben résztvevő köteles a képzés időtartamának legalább 90 %-án személyesen részt venni.
 2. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzés időtartamának 10%-át meghaladó mértékben mulaszt (a képzéstől távol marad), akkor az a Szerződés megszűnését vonja maga után. Ebben az esetben a megkezdett tanfolyam tandíját a képzésben résztvevő elveszti, azt a képzést szervezőtől vissza nem követelheti. A mulasztó résztvevő vizsgára nem bocsátható / a képzés elvégzéséről tanúsítványt nem kaphat.
 3. Amennyiben a képzést szervező a képzés időtartamának 20%-át meghaladó mértékben – bármilyen okból – nem nyújtja a Szerződésben meghatározott ütemezés szerinti képzést, az a Szerződés megszűnését vonja maga után. Ebben az esetben a képzésben résztvevőt a már befizetett tanfolyami díj kétszeres összege illeti meg (átalánykártérítés címén). Ha az átalánykártérítésből nem térül meg a résztvevőnek a tandíjat meghaladóan a tankönyvek és vizsgadíjak teljes ellenértéke, akkor a résztvevő jogosult az átalánykártérítésen felül a többlet összegére.
 4. Amennyiben a képzésben résztvevő a Szerződést – a másik fél szerződésszegése miatt – egyoldalúan kívánja megszüntetni, úgy ezt írásban, tértivevényes levélben vagy személyesen átadva köteles a képzés szervezőjének bejelenteni. Ebben az esetben a képzésben résztvevő a tanfolyami díj megfizetésére, a képzést szervező a már befizetett tanfolyami díj visszatérítésére köteles. A tanfolyami díj visszafizetése szempontjából a képzésben résztvevő írásbeli bejelentésének a képzést szervezőhöz való beérkezési időpontja az irányadó.
 5. Amennyiben a képzést szervező a Szerződést – a másik fél szerződésszegése miatt – egyoldalúan kívánja megszüntetni, úgy ezt írásban, tértivevényes levélben vagy személyesen átadva köteles a résztvevőnek bejelenteni. Ebben az esetben a képzésben résztvevőt a már befizetett tandíj kétszeres összege illeti meg (átalánykártérítés címén). Ha az átalánykártérítésből nem térül meg a résztvevőnek a tandíjat meghaladóan a tankönyvek és vizsgadíjak teljes ellenértéke, akkor a résztvevő jogosult az átalánykártérítésen felül a többlet összegére.

Részletes időbeosztás


"A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz" 30 órás akkreditált képzés az 1. és 2. osztályos képességfejlesztő sakk tantárgy megvalósítására ad részletes elméleti és gyakorlati tanácsokat. A tevékenységközpontú megközelítésű konzultációk során a képzésen résztvevők behatóan tanulmányozhatják a program metodikáját, és jártasságot szerezhetnek a kisiskolások motivált oktatására.

A TOVÁBBKÉPZÉS PROGRAMJA:


1. nap

 • 🕑 09.30-10.00Köszöntő, ismerkedés, ráhangolás, motiváció - A képzés célja, elvárások meghatározása
 • 🕑 10.00-10.20Polgár Judit sakk történelem - Polgár Judit Sakk Alapítvány bemutatása
 • 🕑 10.20-10.40Sakk, mint oktatási eszköz kerettanterv bemutatása - tananyagot lefedő módszer
 • 🕑 10.40-11.00Laminált tábla készítés
 • 🕑 11.00-11.15SZÜNET
 • 🕑 11.15-11.25Bevezetés a sakk tehetségfejlesztő világába - Sakktörténelem, kedvteremtés a sakkjátékhoz
 • 🕑 11.25-11.40Miben segít a sakk a diákjaimnak? - A sakk összeköt - Mit ad asakk, mint játék? - Sakk szimbolika a művészetben és a populáris kultúrában
 • 🕑 11.40-12.45Ismerkedés a sakkbábokkal és értékrendszerével - Sakkelmélet (alapok, tábla tájékozódás, bábok) - Tájékozódás a sakktáblán
 • 🕑 12.45-13.30EBÉDSZÜNET
 • 🕑 13.30-13.40Sakk az oktatásban nemzetközi törekvések, tapasztalatok, felmérések
 • 🕑 13.40-13.50Sakkpalota kiadványok
 • 🕑 13.50-14.15Sakkpalota tankönyv, munkafüzet használata a gyakorlatban - felkészítés a záródolgozatra
 • 🕑 14.15-15.00 A bábok menetének és ütésmódjának gyakorlása
 • 🕑 15.00-15.15SZÜNET
 • 🕑 15.15-15.35Gyakorlatias oktatás - praktikus ismeretek - környezetünk kialakítása, eszközök
 • 🕑 15.35-15.50Kereszttantárgyak, a sakk tananyag összhangban az általános iskolai tantervvel - Tantárgyi integrálás lehetősége
 • 🕑 15.50-16.15Sakk - matek, magyar és igény szerint idegen nyelven - matematikai műveletek - Differenciálás alapelvei
 • 🕑 16.15-16.45A bábok formái és a Sakkpalota fantáziavilág alapján technika órai, kézműves projektek - az 1. osztályos melléklet felhasználásának bemutatása
 • 🕑 16.45-17.00SZÜNET
 • 🕑 17.00-17.30Egyéni konzultációs lehetőség

2. nap

 • 🕑 09.30-10.00Bevezető, ismétlés
 • 🕑 10.00-10.15Az 1. osztályos tanári kézikönyv bemutatása
 • 🕑 10.15-10.30Tájékozódás térben, síkban a sakk segítségével - a Sakkpalota életre kel
 • 🕑 10.30-10.40Kiemelt ismeretek
 • 🕑 10.40-11.00Memória feladatok
 • 🕑 11.00-11.15SZÜNET
 • 🕑 11.15-12.00A játszma kezdete, az alapállás, sakk és matt, sáncolás, védekezési technikák - Egylépéses matt feladványok vetélkedő - Szabályok, sakk szakszavak elsajátítása
 • 🕑 12.00-12.05Cikcakk dal (videó)
 • 🕑 12.05-12.15Érdekességek a bábok világából: fantázia és valóság
 • 🕑 12.15-12.45Első lépések a Sakkpalota gyakorlatban (írás, matematika, magyar, környezetismeret)
 • 🕑 12.45-13.30EBÉDSZÜNET
 • 🕑 13.30-13.50Első lépések a Sakkpalota gyakorlatban (írás, matematika, magyar, környezetismeret)
 • 🕑 13.50-14.10Sakkismeret: döntetlen, patt és megnyitás
 • 🕑 14.10-14.30Ismeretek, fogalmak, érdekességek a sakkban - Szabályok, sakk szakszavak elsajátítása
 • 🕑 14.30-15.15Differenciálás szemléletének gyakorlati alkalmazása - Játék a sakkpalotás eszközökkel
 • 🕑 15.15-15.30SZÜNET
 • 🕑 15.30-15.45Kereszttantárgyas feladatok a gyakorlatban (matematika, magyar)
 • 🕑 15.45-16.00Gazdálkodás a Sakkpalotában (1. és 2. osztály)
 • 🕑 16.00-16.30A bábok formái és a Sakkpalota fantáziavilág alapján technika órai, kézműves projektek - zene és ügyes kezek a Sakkpalotában (2. osztályos melléklet bemutatása)
 • 🕑 16.30-17.00Tanmenet készítésére történő felkészítés- Önálló feladatmegoldás
 • 🕑 17.00-17.30Egyéni konzultációs lehetőség

3. nap

 • 🕑 09.30-10.00Bevezető, ismétlés
 • 🕑 10.00-10.30Az 1. osztályban megismert eszközök alkalmazása a 2. osztályban
 • 🕑 10.30-10.40Szorzóvonat
 • 🕑 10.40-11.00A 2. osztályos Sakkpalota tankönyv, munkafüzet, tanári kézikönyv bemutatása
 • 🕑 11.00-11.15SZÜNET
 • 🕑 11.15-12.00Témakörök összefoglalása - 2. osztályos sakkelmélet összefoglalása páros feladatokkal
 • 🕑 12.00-12.30Sportszerű játék. Egylépéses matt feladványok vetélkedő - egyszerű feldatok, játékok
 • 🕑 12.30-13.00Mozgásos játékok (testnevelés)
 • 🕑 13.00-13.45EBÉDSZÜNET
 • 🕑 13.45-14.00Témakörök összefoglalása - Sakk keresztrejtvény
 • 🕑 14.00-15.00A továbbképzés záró-dolgozatának előkészítése - Óravázlat készítés módszertana - óravázlatkészítés
 • 🕑 15.00-15.30Záróvizsga, hallgatói értékelő lapok
 • 🕑 15.30-16.00Továbbképzés zárása, értékelés, közös fotó
 • 🕑 16.00-17.00Egyéni konzultációs lehetőségKépzési időpontok és jelentkezés


A következő „A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz” 30 órás akkreditált alapképzés időpontja:

2023. június 26-27-28.

2023. augusztus 23-24-25.

A regisztráció és a kurzus részvételi díjának befizetési határideje: 2023. augusztus 17.
Részvételi díj: 85.000 Ft/fő (minden résztvevő számára, függetlenül az intézmény fenntartójától)
Helyszín: Budapest, Polgár Judit Oktatási Központ (1013 Budapest, Lánchíd utca 23.)

Regisztráció itt!
Nagyon fontos, hogy a regisztráláskor használt adatok megegyezzenek a személyi igazolvány adataival! Regisztrációnál (a motivációs levél rubrikában) kérjük jelölje a képzés helyét és időpontját, mert egyszerre több helyszínen is tartunk képzéseket. (pl. Budapest, 2022.06.27-29.) Ha elakadna a regisztrációnál, ez a videó segíthet:

Hallgatói értékelések

Ez az oldal sütiket ("cookie") használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Oldalaink böngészésével elfogadja ezt.
Részletes információ Értem Elutasítás